Vui lòng chờ...

Giới thiệu

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong quản lý đào tạo sau đại học, hoạt động khoa học-công nghệ, và hợp tác trên các lĩnh vực liên quan đào tạo sau đại học, khoa học-công nghệ của Trường..

Xem thêm

Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động Khoa học Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM;

Xem thêm

Thông báo Hội nghị - Hội thảo