Vui lòng chờ...
Số bài Năm Tên công trình Thông tin về nơi công bố Tác giả chính*/
Các đồng tác giả
Có chỉ mục, IF...(từ Hội đồng CDGS NN)
117 2024 Assessing the Effectiveness of Quizizz Mobile App in Improving Grammar Competence among EFL Students Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies In Humanities ISSN: 09752935 DOI: https://doi.org/10.21659/rupkatha.v16n2.01g Nguyễn Ngọc Vũ * ,Kwok Thoại Nhi, Trần Ngọc Hà, Bùi Đức Tiến ESCI
116 2024 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam Tạp chí Tài chính 1(824): 36-38 ISSN: 2615-8973 Võ Đình Phụng * ,Trần Việt Hùng, Đặng Ngọc Tú Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
115 2024 Corporate Social Responsibility and Earnings Management: Evidence from Vietnam Asian Academy of Management Journal 29(1), 127-142 ISSN: 1394-2603 DOI: https://doi.org/10.2 1315/aamj2024.29. 1.5 Nguyễn Tiến Thông * ,Đoàn Phương Nhi, Vương Kim Hưng SCOPUS, Q3
114 2024 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 2024, 1(548): 24-34 ISSN: 0866-7489 Nguyễn Thị Mai * ,Dương Thế Duy, Bùi Nhật Huy, Trần Tấn Phú, Bùi Lý Ngọc Như, Phạm Khánh Linh, Huỳnh Nguyễn Vinh Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
113 2024 Can you resist the virtual temptations? Unveiling impulsive buying in metaverse retail Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics E-ISSN: 1355-5855 Link: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJML-09-2023-0911/full/html Doi: https://doi.org/10.1108/APJML-09-2023-0911 Đặng Quan Trí * ,Garry Wei Han Tan, Eugene Cheng-Xi Aw, Tat-Huei Cham, Sriparna Basu, Keng-Boon Ooi SCOPUS, Q1
112 2023 Top management Green Commitment and Proenvironmental Behavior: Mediating Role of Environmental Knowledge Application and Moderating Role of Green Mindfulness Pakistan Journal of Commerce and Social Science 2023, Vol. 17(4), 729-761 Mohammad Nurul Alam * ,Munir Shehu MASHI, Nhat Tan Nguyen, Hammad S. Alotaibi, Fariza Hashim SCOPUS, Q2
111 2024 Ý định lựa chọn cửa hàng tiện lợi của giới trẻ ở TP.Hồ Chí Minh Kinh tế và Dự báo ISSN: 1859-4972 Đỗ Đình Thanh * ,Lã Như Hải Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
110 2024 Older street vendors during a crisis: vulnerability and resilience The International Journal of Justice and Sustainability DOI: 10.1080/13549839.2024.2306597 Phạm Tiến Thành * ,Dương Thế Duy SCOPUS, Q1
109 2024 Legal technology acceptance in Vietnam’s courts Cogent Business & Management, https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2321955 Nguyễn Ngọc Anh Đào * ,Nguyễn Văn Phước, Bùi Kim Hiếu SCOPUS, Q2
108 2023 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các quốc gia thành viên thuộc APEC Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý 7(4): 4934-4945 (0.75 điểm Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) https://doi.org/10.32508/stdjelm.v7i4.1198 Dương Thế Duy * ,Nguyễn Thị Mai, Cù Thị Kiều My Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
107 2024 Mobile payment adoption in Vietnam: A two-stage SEM-ANN approach Studies in computation Intelligence - Springer Current and Future Trends on Intelligent Technology https://doi.org/10.1007/978-3-031-48397-4_11 Nguyễn Thành Luân * , Phan Công Thảo Tiên, Đặng Thị Việt Đức, Trần Thị Thanh Thủy SCOPUS, Q4
106 2024 Are we ready for education in Metaverse? PLS-SEM analysis Edelweiss Applied Science and Technology E-ISSN: 2576-8484 Link: https://learninggate.com/index.php/2576-8484/article/view/693 Nguyễn Thành Luân * ,Đặng Quan Trí, Nguyễn Thị Hải Bình, Trần Thị Thanh Thủy SCOPUS, Q4
105 2023 HANDLING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS BY STATE MANAGEMENT AGENCIES AGAINST NON-PUBLIC HOSPITALS IN THE CENTRAL PROVINCES Journal of Management & Technology e-ISSN: 2177-6652 Huỳnh Phúc Minh * ,Bùi Kim Hiếu, Hồ Đức Hiệp ESCI
104 2023 Yếu tố tác động chất lượng thông tin kế toán: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Kinh tế và Dự báo ISSN: 18594972 Võ Đình Phụng * Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
103 2023 Factors influencing the urge to buy impulsively of Vietnamese online buying customers toward Biti’s Hunter sport shoes Journal of Eastern European and Central Asian Research DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i7.1345 Nguyễn Xuân Nhĩ * ,Hoàng Hùng Cường, Vũ Trung Nghĩa SCOPUS, Q3
102 2023 BRAND AUTHENTICITY AND SOCIAL IDENTITY THEORY AS DRIVERS OF PURCHASE INTENTION TOWARDS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE WEASEL COFFEE WITH THE MEDIATING ROLE OF VIETNAMESE LAW CONTEXT Journal of Law and Sustainable Development ISSN: 2764-4170 https://doi.org/10.55908/sdgs. v11i9.1541 Nguyễn Đức Hoài Anh * ,Trần Thị Tường Vi, Hồ Nhựt Quang, Vũ Hải Nam SCOPUS, Q3
101 2023 Vietnam’s Regulation on Intellectual Property Rights Protection: The Context of Digital Transformation International Journal for the Semiotics of Law ISSN: 0952-8059 DOI: https://doi.org/10.1007/s11196-023-10076-1 Nguyễn Ngọc Anh Đào * ,Nguyễn Văn Phước, Bùi Kim Hiếu SCOPUS, Q2
100 2023 Ensemble learning-based approach for automatic classification of termite mushrooms Frontiers in Genetics ISSN:1664-8021 Trần Văn Lăng * ,Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Thế Bảo, Nguyễn Thị Thuý, Hồ Ngọc Trung Kiên, Nguyễn Quang Thanh SCOPUS, Q2
99 2023 South Korea and the Indo-Pacific strategy: From strategic ambiguity to strategic autonomy Journal of Liberty and International Affairs DOI: https://doi.org/10.47305/JLIA2393577t Phạm Thị Yên * SCOPUS, Q3
98 2023 Determinants of intention towards digital transformation adoption: evidence from Vietnam’s public sector Journal of Law and Sustainable Development Nhà xuất bản: The Advanced Institute of Higher Education of Barreiras (IAESB) DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1646 Nguyễn Tấn Thanh * ,Nguyễn Thị Vĩnh Trân, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Hoài Thân SCOPUS, Q3
97 2023 Ensemble learning-based approach for automatic classification of termite mushrooms Frontiers in Genetics ISSN: 1664-8021 DOI: 10.3389/fgene.2023.1208695 Trần Văn Lăng * ,Dương Thị Kim Chi, Nguyễn Thế Bảo, Nguyễn Thị Thúy, Hồ Ngọc Trung Kiên, Nguyễn Quang Thanh SCOPUS, Q2
96 2023 Predicting diabetic macular edema in retina fundus images based on optimized deep residual network techniques on medical internet of things Journal of Intelligent & Fuzzy Systems DOI: 10.3233/JIFS-234649 Võ Thị Hồng Tuyết * ,Nguyễn Thanh Bình, Đặng Thành Tín SCOPUS, Q2
95 2023 EduChat: An AI-Based Chatbot for University-Related Information Using a Hybrid Approach Applied Sciences https://doi.org/10.3390/app132212446 Đinh Minh Hòa * ,Trần Khải Thiện SCOPUS, Q2
94 2023 Diversification and company sales efficiency: Synergy influence on business valuation Managerial and Decision Economics ISSN: 10991468, 01436570 DOI: 10.1002/mde.4040 Jiaxuan Wang * , Samira Abdullayeva, . Hoàng Đức Sinh SSCI, Q2
93 2023 Does natural resource cause equitable development or resource curse? An analysis of macroeconomic policies for reducing environmental degradation Resources Policy https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104311 Muddassar Sarfraz * ,Hongshu Li, Hafizah Mat Nawi, Nguyễn Nhật Tân, Gadah Albasher, Nargiza Kuzieve Ramazanovna SCOPUS, Q1
92 2023 Constructing a subject-based ontology through the utilization of a semantic knowledge graph International Journal of Information Technology https://doi.org/10.1007/s41870-023-01575-2 Trần Khải Thiện * ,Tạ Duy Công Chiến SCOPUS, Q3
91 2023 Tác động của đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam đến quyết định lựa chọn thị trường xuất khẩu Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý 7(2): 4404-4417 (0.75 điểm Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) Nguyễn Thị Mai * ,Dương Thế Duy, Nguyễn Thị Phương Linh Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
90 2023 Finite-time blow up of solutions for a fourth-order viscoelastic wave equation with damping terms Journal of Applied Analysis and Computation DOI:10.11948/20230162 Lê Thị Mai Thanh * ,Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Thành Long SCOPUS, Q2
89 2023 Thực trang và giải pháp so chuẩn đối sánh tại các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12310911 Nguyễn Quốc Chí * ,Đỗ Thị Hoài Vân Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
88 2023 Investigation Factors of Brand Personality Affecting on Purchase Intentions Towards Authentic Agricultural Products in Vietnam International Journal of Analysis and Applications ISSN: 2291-8639 https://doi.org/10.28924/2291-8639-21-2023-70 Trần Thị Tường Vy * ,Hồ Nhựt Quang, Nguyễn Như Tỷ, Lê Trường Phúc, Nguyễn Đức Hoài Anh SCOPUS, Q4
87 2023 Harnessing the power of virtual reality: Enhancing telepresence and inspiring sustainable travel intentions in the tourism industry Technology in Society, ISSN: 0160791X https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102378 Hoàng Đức Sinh * ,Sandeep Kumar Dey, Zuzana Tuckova, Phạm Phát Tiến SSCI, Q1
86 2023 Environmental MCS package and green intellectual capital influence environmental performance: a mediatedmoderated perspective Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-023-29767- Shafique Ur Rehman * ,Hafiz Imran Akram, Sarminah Samad, Nhat Tan Nguyen, Hafiz Ihsan Rehman, Yasir Iqbal SCOPUS, Q1
85 2023 General decay estimate for a viscoelastic wave equation with BalakrishnanTaylor damping and strong dissipation Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of PhysicalTechnical and Mathematical Sciences, Issue Mathematics https://trans.imm.az https://trans.imm.az /inpress/4304- 05.pdf Nguyễn Hữu Nhân * ,Bùi Đức Nam, Nguyễn Hữu Nhân, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Thành Long SCOPUS, Q3
84 2023 Metaverse Banking Service: Are We Ready to Adopt? A Deep Learning-Based Dual-Stage SEM-ANN Analysis Human Behavior and Emerging Technologies Vol. 2023, Article ID 6617371, 23 pages, 2023 ISSN: 2578-1863 (Online) Doi: https://doi.org/10.1155/2023/6617371. Nguyễn Thành Luân * ,Đặng Thị Việt Đức, Đặng Quan Trí, Đặng Phong Nguyên SCOPUS, Q1
83 2023 Melanoma Classification via Hybrid Saliency and Conditional Random Field with Bottleneck to Optimize DeepLab International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) eISSN: 2626-8493 DOI: https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i10.39721 Võ Thị Hồng Tuyết * ,Nguyễn Thanh Bình SCOPUS, Q2
82 2023 Predicting the Saving Intention of Individual Investors in the Context of the Pandemic Journal of Human University Natural Sciences ISSN: 16742974,10002472 DOI: https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.50.7.12 Đặng Thị Thu Hằng * ,Muhammad Ali, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Phương Liên, Ngô Hữu Hùng SCOPUS, Q2
81 2023 WHAT ROLE DOES AI CHATBOT PERFORM IN THE F&B INDUSTRY? PERSPECTIVE FROM LOYALTY AND VALUE CO-CREATION: INTEGRATED PLS-SEM AND ANN TECHNIQUES Journal of Law and Sustainable Development ISSN: 2764-4170 Doi: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.794 Đặng Quan Trí * ,Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Hải Bình, Lê Huyền Trân SCOPUS, Q3
80 2023 A new algorithm using integer programming relaxation for privacy-preserving in utility mining Applied Intelligence DOI:https://doi.org/10.1007/s10489-023-04913-w Trần Minh Thái * ,Nguyễn Ngọc Đức SCIE, Q2
79 2023 Tourists’ Perception and Influence Factors in Virtual Tourism Using Bayesian Sentimental Analysis Model in Vietnam Based on eWOM for Sustainable Development Journal of Law and Sustainable Development ISSN: 27644170 DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.338 Hoàng Đức Sinh * ,Bhavana Raj Kondamudi, Zuzana Tuckova, Sandeep Kumar Dey, Huỳnh Thái Học, Basava Rajeev Kumar SCOPUS, Q3
78 2023 Does Workplace Spirituality Foster Employee Ambidexterity? Evidence from IT Employees Sustainability DOI: https://doi.org/10.3390/su151411190 Mohammad Nurul Alam * ,Juman Iqbal, Hammad S. Alotaibi, Nguyễn Nhật Tân, Norazuwa Mat, Ali Alsiehemy SCOPUS, Q2
77 2023 Tác động vốn xã hội, chia sẻ tri thức đến khả năng đổi mới: Trường hợp nhân viên khối văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý 7(1): 4162-4180 (0.75 điểm Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước) DOI: https://doi.org/10.32508/stdjelm.v7i1.1172 Dương Thế Duy * , Nguyễn Thị Xuân Lan, Trần Tiến Quang, Trần Thanh Tú Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
76 2023 Family-work conflict and work-from-home productivity: do work engagement and self-efficacy mediate? Humanities & Social Sciences Communications DOI: 10.1108/IJM-12-2022-0541 Seng-Su Tsang * ,Zhih Lin Liu, Nguyễn Thị Vĩnh Trân SCOPUS, Q1
75 2023 THE CAPABILITY OF E-REVIEWS IN ONLINE SHOPPING. INTEGRATION OF THE PLS-SEM AND ANN METHOD International Journal of Professional Business Review ISSN: 2525-3654 DOI: https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2638 Đặng Quan Trí * ,Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Thùy Thành SCOPUS, Q4
74 2023 Xây dựng thang đo đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử ở Việt Nam Vietnam Social Sciences DOI:10.56794/KHXHVN.KHXHVN.5(185).108- 121 Đặng Quan Trí * ,Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Hải Bình Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
73 2023 EDUCATION 4.0: THE NEED OF TECHNOLOGY DRIVEN EDUCATION IN INDIA European Chemical Bulletin Eur. Chem. Bull. 2023,12(10), 2089-2102 Kahkashan Khan * ,Nguyễn Nhật Tân, Shagun Sood, Mokshed Ali, Muskan Gupta SCOPUS, Q3
72 2023 Investigating the Antecedents of Ecotourism and Destination Loyalty Among Vietnamese Tourists: An Expectation - Confirmation Perspective Global Business Review ISSN: 09730664, 09721509 DOI: 10.1177/09721509231174740 Hoàng Đức Sinh * ,Sandeep Kumar Dey, Mark Ratilla, Zuzana Tuckova SCOPUS, Q2
71 2023 Belief of Customers in Social Commerce Performed via Social Networking Sites: An Empirical Study from Hồ Chí Minh City Vietnam Social Sciences ISSN 1013-4328 DOI: 10.56794/VSSR.2(214).61-80 Phan Công Thảo Tiên * ,Đặng Quan Trí, Nguyễn Thành Luân Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
70 2023 Khó khăn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam DOI: https://doi.org/10.15625/2615- 8957/12310609 Nguyễn Quốc Chí * ,Đỗ Thị Hoài Vân Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
69 2023 Exploring the Effect of LearnEnglish Grammar Mobile App on English Language Leaners Grammatical Competence Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies DOI: https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha Nguyễn Ngọc Vũ * ,Trần Ngọc Hà, Trương Lê Hải, Bùi Đức Tiến SCOPUS, Q3
68 2023 Innovation and export: evidence from manufacturing SMEs in a developing economy International Journal of Development Issues DOI 10.1108/IJDI-02-2023-0051 Trần Công Đức * ,Dương Thế Duy, Phạm Tiến Thành SCOPUS, Q3
67 2023 Sociocultural adaptation and job satisfaction as mediators between cultural competence and intetion to stay among Vietnamses workers in Taiwan Humanities and Social Sciences Communications DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-023- 01798-5 Seng-Su Tsang * ,Nguyễn Thị Vĩnh Trân SSCI, Q1
66 2023 The Effect of Fintach Funding on Bank Profitability: A Case of ASEAN-5 Journal of Human University Natural Sciences ISSN: 23311975 Phạm Phát Tiến * ,Hoàng Đức Sinh, Lê Ngọc Thùy Trang, Lý Thị Mỹ Hạnh SCOPUS, Q2
65 2023 How service operations, perceived benefit, and psychological ownership enhance customer retention in retail – evidence in Vietnam supermarkets Cogent Business and Management DOI: 10.1080/23311975.2023.2200519 Nguyễn Thị Ngọc Diệp * ,Phạm Minh, Miloslava Chovancova, Hoàng Đức Sinh SCOPUS, Q2
64 2023 Work-from-home intention during the COVID-19 pandemic: a perspective integrating inclusive leadership and protection motivation theory International Journal of Manpower DOI: 10.1108/IJM-12-2022-0541 Seng-Su Tsang * ,Zhih Lin Liu, Nguyễn Thị Vĩnh Trân SSCI, Q2
63 2023 Inclusive leadership and work-from-home engagement during the COVID-19 pandemic: a moderated mediation model International Journal of Manpower DOI: 10.1108/IJM-12-2022-0619 Nguyễn Thị Vĩnh Trân * ,Seng-Su Tsang SSCI, Q2
62 2023 Blockchain adoption in logistics companies in Ho Chi Minh City, Vietnam Cogent Business & Management DOI: 10.1080/23311975.2023.2216436 Nguyễn Thành Luân * ,Nguyễn Thái Đức, Nguyễn Ngọc Khánh Nhu, Đặng Thị Việt Đức SCOPUS, Q2
61 2023 A Framework Based on Rules for Managing Heterogeneous Subsystems in Smart Home Environments European Chemical Bulletin DOI: 10.31838/ecb/2023.12.s3.302 Narender Chinthamu * ,Rakesh Kumar Yadav, N.V.S. Suryanarayana, Nguyễn Nhật Tân, Jayasudha. J, Amit Mittal SCOPUS, Q3
60 2023 How to generate loyalty in mobile payment services? An integrative dual SEM-ANN analysis International Journal of Bank Marketing DOI: 10.1108/IJBM-05-2022-0202 Đặng Quan Trí * ,Gary Wei-Han Tan, Eugene Cheng-Xi Aw, Keng-Boon Ooi, Bhimaraya Metri, Yogesh K. Dwivedi ABDC hạng A
59 2023 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đồ chơi trẻ em của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý 6(3): 3298-3315 Dương Thế Duy * ,Nguyễn Thị Mai, Hồ Thị Thanh Hiền Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
58 2023 Increasing Responsibility Of Explanation In Disciplining Civil Servants In Accordance With Vietnam Law LEX HUMANIA ISSN: 2175-0947 Hồ Đức Hiệp * ,Nguyễn Hữu Tấn, Huỳnh Thị Trúc Linh ESCI
57 2022 The Quad’s Soft Development and Implications for ASEAN’s Centrality Thammasat Review DOI: 10.14456/tureview.2022.15 Phạm Thị Yên * SCOPUS, Q4
56 2023 Green Intellectual Capital, Green Transformational Leadership, and Sustainable Performance: A Moderated Mediation Model World Journal of Science, Technology and Sustainable Development DOI: 10.47556/J.WJSTSD.19.2.2023.2 Anam Bhatti * ,Shafique Ur Rehman, Farhan Mirza, Nguyễn Nhật Tân, Sarminah Samad, Ihtisham Zahid Kamal SCOPUS, Q2
55 2022 An Efficient Temporal Inter-Object Association Rule Mining Algorithm on Time Series Vietnam Journal of Computer Science DOI: 10.1142/S2196888822500294 Nguyễn Thanh Vũ * , Võ Thị Ngọc Châu SCOPUS, Q3
54 2023 On a Kirchhoff-Carrier equation with nonlinear terms containing a finite number of unknown values Mathematica Bohemica DOI: 10.21136/MB.2023.0153-21 Nguyễn Thành Long * ,Nguyễn Vũ Dzũng, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Hữu Nhân SCOPUS, Q3
53 2023 Impact of the Mobile Banking Application Ratings on the Vietnamese Bank Service Income Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe ISSN: 15082008,20826737 Volume 26, Number 1, 2023 https://doi.org/10.18778/1508-2008.26.09 Phạm Phát Tiến * , Hoàng Đức Sinh, Boris Popesko, Trần Bá Trí SCOPUS. Q3
52 2022 Reconstruction of 3D digital heritage objects for VR and AR applications Journal of Information and Telecommunication 6:3, 254-269 DOI: 10.1080/24751839.2021.2008133 Nguyễn Văn Sinh * , Trần Mạnh Hà, Lê Thanh Sơn, Trần Khai Minh SCOPUS. Q3
51 2023 Clinical data-driven approach to identifying COVID-19 and influenza from a gradientboosting model Cogent Engineering H-index: 29 ISSN: 23311916, SCImago index: Q2 DOI: 10.1080/23311916.2023.2188683 Dương Thị Kim Chi * ,Trần Văn Lăng. Nguyễn Quốc Thanh SCOPUS. Q2
50 2023 On a wave equation containing nonlinear integral terms: Existence and asymptotic expansion of solutions International Journal of Nonlinear Analysis and Applications ISSN: 2008-6822 (electronic) http://dx.doi.org/10.22075/ijnaa.2022.25719.3106 Nguyễn Hữu Nhân * ,Lê Thị Mai Thanh, Lê Thị Phương Ngọc, ESCI
49 2023 Building a deep ontology-based herbal medicinal plant search system International Journal of Information Technology https://doi.org/10.1007/s41870-023-01250-6 Trần Khải Thiện * ,Trần Công Án, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hữu Văn Long SCOPUS. Q3
48 2023 Deep Learning Using Context Vectors to Identify Implicit Aspects IEEE Access DOI: 10.1109/ACCESS.2017 Trần Khải Thiện * ,Lê Thị Thủy; Phan Thị Tươi SCIE, Q1
47 2023 A Deep Learning Model of Traffic Signs in Panoramic Images Detection Intelligent Automation & Soft DOI: 10.32604/iasc.2023.036981 Trần Khải Thiện * ,Huỳnh Khả Tú; Lê Thị Phương Linh; Muhammad Arif SCIE, Q3
46 2023 Exploring The Impact of Virtual Reality Technology in Sustainable Tourism During the Covid-19 Transformations in Business and Economics ISSN: 16484460 Vol. 22, No. 1(58), pp.65-86 http://www.transformations.knf.vu.lt/58/article/expl Hoàng Đức Sinh * ,Sandeep Kumar Dey, . Zuzana Tuckova SSCI, Q2
45 2023 Impact of the Mobile Banking Application Ratings on the Vietnamese Bank Service Income Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe ISSN: 15082008,20826737 Volume 26, Number 1, 2023 https://doi.org/10.18778/1508-2008.26.09 Phạm Phát Tiến * ,Hoàng Đức Sinh, Boris Popesko, Trần Bá Trí SCOPUS. Q3
44 2023 Organic food and obesity: factors influencing actual purchase of organic food in COVID-19 pandemic with moderating role of organic food availability British Food Journal Vol. ahead-of-print No.ahead-of-print. Nguyễn Nhật Tân * ,Qingyu Zhang, Shafique Ur Rehman Muhamm ad Usman Dario Natale Palmucci SCIE, Q2
43 2023 Asymptotic expansion of solutions for the Robin-Dirichlet problem of Kirchhoff-Carrier type with Balakrishnan-Taylor damping Filomat Nguyễn Hữu Nhân * ,Bùi Đức Nam, Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Thành Long SCIE, Q2
42 2022 Analyzing Public Opinions Regarding Virtual Tourism in the Context of COVID-19: Unidirectional vs. 360-Degree Videos Information (Switzerland) ISSN: 20782489 Huỳnh Thái Học * ,Petr Silhavy, Sandeep Kumar Dey, Hoàng Đức Sinh, Zdenka Prokopová, Radek Silhavy. SCOPUS. Q2
41 2022 The Determinants of Loyalty to Ecotourism against the Background of Consumer Satisfaction Journal of Environmental Management and Tourism ISSN: 20687729 Hoàng Đức Sinh * ,Ngô Ngọc Thuyên, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thu Hương, Zuzana Tucková SCOPUS Q3
40 2022 State-Owned Holding Company and Value of Cash Holdings in Vietnam International Journal of Business and Nguyễn Tiến Thông * SCOPUS Q3
39 2022 Vốn xã hội, tương tác xã hội, hành vi chia sẻ kiến thức và ý định mua hàng trực tuyến của nhân viên khối văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế - Luật và Quản lý 6(3): 3298-3315 Dương Thế Duy * Hội đồng CDGS NN công nhận
38 2022 Vốn xã hội và chia sẻ kiến thức nông nghiệp: Trường hợp hộ nông dân tại tỉnh Bến Tre Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế ISSN 0866 - 7478, Số 10 (533) tháng 10/2022 Dương Thế Duy * Hội đồng CDGS NN công nhận
37 2022 On a nonlinear boundary problem for thermoelastic coupled beam equations with memory term Mathematical Methods in the Applied Sciences Lê Thị Phương Ngọc * ,Nguyễn Hữu Nhân, Phạm Nguyễn Nhật Khanh, Nguyễn Thành Long SCIE
36 2022 A Method of Semantic-Based Image Retrieval Using Graph Cut Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.2 (2022), 193-212 Trần Văn Lăng * ,Nguyễn Minh Hải, Văn Thế Thành Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
35 2022 Neighborhood Search for Solving Personal Scheduling Problem in Available Time Windows with Split Min and Deadline Constraints Journal on Electronics and Communications, ISSN: 1859-378X Vol. 11, No 3-4, Jul-Dec, 2021 Trang Hồng Sơn * ,Trần Văn Lăng. Huỳnh Tường Nguyên Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
34 2022 Assessment of technical, economic, and allocative efficiencies of shrimp farming in the Mekong Delta, Vietnam Journal of the World Aquaculture Society Dương Thế Duy * ,Nguyễn Hồng Nga, . Håkan Berg, Châu Thi Đa SCIE, Q1
33 2022 A Deep Trash Classification Model on Raspberry Pi 4 Intelligent Automation & Soft Computing ISSN: 1079-8587 (print) 2326-005X (online) Trần Khải Thiện * ,Huỳnh Khả Tú, Lê Đắc Nhưỡng, Muhammad Arif, Đinh Minh Hòa Thuộc ISI (SCIE IF=3.401)
32 2022 Disruptions to agricultural activities, income loss and food insecurity during the COVID-19 pandemic: evidence from farm households in a developing country Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, © Emerald Publishing Limited 2044-0839 DOI 10.1108/JADEE-09-2021- 0243 Phạm Tiến Thành * ,Dương Thế Duy, Phạm Bảo Dương SCOPUS. Q2
31 2022 Vốn xã hội, chia sẻ kiến thức và khả năng đổi mới đối với hoạt động sản xuất của hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý, 6(2):2631-2644 Dương Thế Duy * Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
30 2022 Lack of Emotional Experience, Resistance to Innovation and Dissatisfied Musicians Influence on Music Unattractive Education Frontiers in Psychology, 13:922400. Dongjun Zhang * ,Nguyễn Nhật Tân, Shamim Akhter, Tribhuwan Kumar, ISI (SSCI, Impact factor 2022: 2.99)
29 2022 The effect of IFRS 8 on segments disclosure practices in South East Asia Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. aheadof-print, No. ahead-of print. Khurram Ashfaq * ,Nguyễn Nhật Tân, Shafique Ur Rehman, Adil Riaz SCOPUS. Q2
28 2022 Employee Retention and the Moderating Role of Psychological Ownership in Retail OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ISSN 1979-3561, EISSN 2759-9363 Nguyễn Thị Ngọc Diệp * ,Hoàng Đức Sinh, Lubor Homolka, Nguyễn Chí Đoan Hạnh SCOPUS, Q3
27 2022 Blockchain in Trust with Reputation Management for Financial Stock Market Using Distributed Ledger Technology and Bayesian Theory Based on Fault Tolerance Model Global Business Review, ISSN 09721509, 09730664 Ravi Kumar Bommisetti * ,Hoàng Đức Sinh, Bhavana K. Raj, A. V. V. S. Subbalakshmi, Muhammad Shehryar, SCOPUS, Q2
26 2022 FACTORS AFFECTING ECOTOURISM LOYALTY WITH THE MODERATING ROLE OF SOCIAL INFLUENCE - EMPIRICAL EVIDENCE IN VIETNAM GeoJournal of Tourism and Geosites ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 DOI 10.30892/gtg.43314-908 Hoàng Đức Sinh * ,Nguyễn Thị Ngọc Diệp, . Phạm Minh SCOPUS, Q2
25 2022 Unlocking Pathways to Mobile Payment Satisfaction and Commitment Journal of Computer Information Systems ISSN: 0887-4417, DOI:10.1080/ 08874417. 2022. 2119444 Nguyễn Thành Luân * ,Yogesh K. Dwivedi, Garry Wei-Han Tan, Eugene Cheng-Xi Aw, Keng-Boon Ooi, SCOPUS, Q2
24 2022 Linking Transformational and Despotic Leadership to Employee Engagement: Unfolding the role of Psychological Distress as a Mediator Sustainability 2022, 14 Xiangyu Song * ,Nguyễn Nhật Tân, Mishal Khosa, Zeeshan Ahmed, Abdulaziz Fahmi Omar Faqera, Shafique Ur Rehman, Yueyong He SSCI
23 2022 A method for semantic-based image retrieval using hierarchial clustering tree and graph TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control Vol. 20, No. 5, October 2022, pp. 1026~1033, ISSN: 1693-6930 Trần Văn Lăng * ,Nguyễn Minh Hải, Văn Thế Thành SCOPUS, Q3
22 2022 ENGAGING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY TO DETERMINE PROENVIRONMENTAL BEHAVIOUR: THE INDIAN CONTEXT GeoJournal of Tourism and Geosites,ISSN 2065-1198, E-ISSN 2065-0817 DOI 10.30892/gtg.41217-851 Sandeep Kumar Dey * ,Hoàng Đức Sinh, Huỳnh Thái Học, Phạm Ngọc Quỳnh Giao SCOPUS, Q2
21 3/2022 The Influence of the Generation Z’s Perception and Psychological Ownership on repurchase Intention of e-shopping: Evidence from Vietnam Journal of Eastern European and Central Asian Research, vol. 9, no. 2, 2022 Nguyen Thi Ngoc Diệp * ,Hoang Duc Sinh, Miloslava Chovancová, Tran Hoang Khang Scopus, Q3, ESCI
20 5/2022 Anomaly repair-based approach to improve time series forecasting Intelligent Data Analysis Vol.26, no.2, pp. 277-294 Huỳnh Thị Thu Thủy * ,Dương Tuấn Anh, Võ Thị Ngọc Châu ISI (SCIE IF = 0.86)
19 3/2022 The impact of balanced scoreboard in estimating the performance of banks in palestine EuroMed Journal of Business, Vol.ahead-of-print, No.ahead-of-print Raed Abueid * ,Shafique Ur Rehman, Nhat Tan Nguyen Scopus Q1
18 3/2022 Building an enhanced sentiment classification framework based on natural language processing Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ISSN1064-1246 (P) Trần Khải Thiện * ,Dinh Minh Hoa, Tuoi Thi Phan ISI (SCIE IF =1.851)
17 3/2022 Simplified effective method for identifying semantic relations from a knowledge graph Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ISSN1064-1246 (P) Trần Khải Thiện * ,Chien D.C. Ta, Tuoi Thi Phan ISI (SCIE IF =1.851)
16 2/2022 Factor affecting the implementation of responsibility accounting on firm performance – Empirical analysis of listed textile firms Cogent Business & Management Volume 9, 2022 - Issue 1 Lý Phát Cường * ,Ngoc Nguyen Thao Ngo, Phuong Hai Tran, Van Chien Nguyen Scopus Q2
15 2/2022 Modeling information diffusion in social networks with ordinary linear differential equations Information Sciences-Journal-Elsevier Volume 593, May 2022 Từ Tuyết Hồng * ,Phan Thị Tươi, Nguyễn Phi Khứ Tạp chí Scopus Q1: SCIE, IF =8.233
14 2/2022 Issue & challenges of work from home (WFH) during Covid - 19 pandemic on worklife balance Korea review of international studies, Vol.15, Special Issue 02 Feb 2022 Kahkashan Khan * ,Yasmeen Abouainain, Nhat Tan Nguyen, Sanjay Dey Tạp chí ABDC hạng C
13 1/2022 Two-phase defect detection using clustering and classification methods REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 12, No. 1–2, January–June, 2022 Ha Manh Tran * ,Tuan Anh Nguyen, Son Thanh Le, Giang Vu Truong Huynh, Tuan Bao Lam Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
12 12/2021 An unbiased pairwise approach toward learning-to-rank REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 11, No. 3–4, July–December, 2021 Son Thanh Le * ,Ha Manh Tran, Quang Duy Nguyen, Sinh Van Nguyen Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
11 12/2021 The Impact of Sensory Marketing on Street Food for the Return of International Visitors: Case Study in Vietnam Scientific Papers of the University of Pardubice Vol. 29, Iss. 2, (2021). Hoang Duc Sinh * ,Zuzana Tučková Scopus Q4
10 12/2021 RELATIONSHIP BETWEEN GOOGLE SEARCH AND THE VIETCOMBANK STOCK Journal of eastern European and central Asian research Pham Phat Tien * ,Hoang Duc Sinh, Boris Popesko, Sarfraz Hussain, Abdul Quddus Scopus Q3
9 10/2021 Impact of diversity management on organizational performance in hotel organizations: a conceptual framework International Journal of System Assurance Engineering and Management Nhat Tan Nguyen * ,Meenakshi Yadav, Sagar Pande, Astha Bhanot, Mohammed Faez Hasan Scopus Q3
8 10/2021 Data Optimization in IoT-Assisted Sensor Networks on Cloud Platform Computers, Materials & Continua, ISSN: 1546-2218 (P) Nguyen A. Tuan * ,D. Akila, Souvik Pal, Bikramjit Sarkar, Thien Khai Tran, Dac-Nhuong Le Scopus Q1
7 9/2021 The impact of Covid-19 pandemic on College Students: an online survey Sustainability ISSN: 2071-1050 Thien Khai Tran * ,Hoa Dinh, Hien Nguyen, Dac-Nhuong Le, Dong-Ky Nguyen, An C.Tran,Viet Nguyen-Hoang, Ha Nguyen Thi Thu, Dinh Hung, Suong Tieu, Canh Khuu, Tuan A. Nguyen Danh mục ISI (SCIE)
6 7/2021 Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và hành vi công dân trong tổ chức: vai trò nào cho quá trình trao đổi lãnh đạo – thành viên? Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Nguyễn Nhật Tân * Tạp chí được HĐ chức danh GSNN công nhận
5 6/2021 Leadership styles and organisational innovation in Vietnam: Does employee creativity matter? International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. ahead-of-print No.ahead-of-print. Nhat Tan Nguyen * ,Lai Wan Hooi, Mohan V.Avvari, Kuala Lumpur Scopus Q2
4 2/2021 Seaport service quality and customers' expectation: an exploratory study of seaport terminals in South East Vietnam Journal of Entrepreneuship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651), Volume 2, Issue 2, February 2021 Nguyễn Thành Luân * SCOPUS Q3
3 1/2021 Sharing secured data on peer-to-peer applications using attribute - based encryption Journal of Information and Telecommunication Nhan Tam Dang * ,Ha Manh Tran, Sinh Van Nguyen, Marcin Maleszka, Hai Duong Le ESCI
2 1/2021 Strategic Use of Cam ranh Bay in VietNam's External relations with Major Powers - Strategic Analysis Strategic Analysis, ISSN 0970-0161 Phạm Thị Yên * SCOPUS Q3, ESCI
1 12/2020 State Ownership and Firm Performance in Vietnam: The Role of State - owned Holding Company - Asian Journal of Business and Accounting Asian Journal of Business and Accounting, 13(2), 2020 Nguyễn Tiến Thông * ,Nguyễn Thu Hiền SCOPUS Q3