Vui lòng chờ...

Giáo trình: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Chủ biên: TS. Hoàng Kim Oanh

Quyết định 428/QĐ-ĐNT ngày 30/11/2021 về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - TS. Hoàng Kim Oanh

29-08-2022

Giáo trình: Thực hành văn bản tiếng Việt. Chủ biên: TS. Trần Văn Tiếng

Quyết định 429/QĐ-ĐNT ngày 30/11/2021 về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - TS. Trần Văn Tiếng

29-08-2022

Giáo trình: Tiếng Nhật tổng hợp siêu cấp. Chủ biên: TS. Hoàng Kim Oanh

Quyết định 472/QĐ-ĐNT ngày 14/4/2022 Về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - TS Hoàng Kim Oanh

29-08-2022

Giáo trình: Mô hình tài chính. Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Quyết định số 473/QĐ-ĐNT ngày 14/4/2021 Về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Thị Xuân Lan

29-08-2022

Giáo trình: Kế toán tài chính 1. Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Sơn

Quyết định số 474/QĐ-ĐNT ngày 14/4/2022 về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình năm 2022 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Thanh Sơn

29-08-2022