Vui lòng chờ...
Mẫu Mô tả
1 GH01 - Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên
2 GH02 - Đề cương thuyết minh đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên
3 GH03 - Lý lịch khoa học của Giảng viên
4 GH04 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
5 SV01 - Mẫu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên
6 SV02 - Mẫu thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên
7 KSV01 - Mẫu đăng ký danh sách đề tài NCKH sinh viên
8 KSV02 - Biên bản họp Hội đồng Khoa học đánh giá, thẩm định đề cương đề tài NCKH sinh viên
9 Đề cương thuyết minh đề tài NCKH cấp trường sau thẩm định
10 MH03 - PHIẾU NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
11 MH04 - BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
12 MH05 - MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH
13 MH06 - GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ
14 MH07 - ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ
+