Về Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học

Tham mưu, giúp lãnh đạo Trường tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trên các lĩnh vực:

1. Đề tài, dự án KHCN; dự án sản xuất thử nghiệm, vườn ươm KHCN;

2. Công bố khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học;

3. Xuất bản các ấn phẩm KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) và đào tạo;

4. Hướng dẫn khoa học đối với người học: sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh;

5. Tổ chức các sự kiện hợp tác khoa học, hội nghị, hội thảo, chuyển giao KHCN, v.v..

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Ban KH-HT-ĐTSĐH, tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

- Email: bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 110

1
Xây dựng phương hướng, kế hoạch chiến lược hoạt động KHCN theo từng thời kỳ của Trường.
3
Quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động KHCN; quản lý các chương trình, đề tài, dự án NCKH các cấp tại Trường;
5
Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của CBGV và sinh viên của Trường.
7
Hướng dẫn, tổ chức, quản lý các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường, các cuộc hội thảo quốc gia hoặc quốc tế do Trường đăng cai hoặc phối hợp đăng cai tổ chức.
9
Cung cấp thông tin và hỗ trợ các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khai thác các nguồn kinh phí hỗ trợ NCKH từ trong và ngoài nước. Vận động và hỗ trợ tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước.
11
Thống kê và đánh giá hàng năm các công trình khoa học của Trường, các bài báo khoa học và các áp dụng thực tế; định kỳ báo cáo lãnh đạo Trường và các cấp liên quan về hoạt động KHCN của Trường.
13
Quản lý mảng thông tin liên quan đến các hoạt động KHCN; quản lý các bản tin, trang thông tin điện tử về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ tại Trường.
15
Hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước, tìm hiểu lựa chọn các đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực NCKH của viên chức và SV Trường.
2
Chủ trì soạn thảo và trình lãnh đạo Trường xem xét, ban hành các quy chế, quy định, và các hướng dẫn về hoạt động KHCN tại Trường.
4
Tổ chức đăng ký, xét duyệt, và quản lý thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN của Trường; tổ chức đánh giá kết quả báo cáo hoạt động KHCN, báo cáo từ các đề tài, dự án NCKH các cấp thực hiện tại Trường.
6
Hướng dẫn, quản lý các công bố khoa học, các xuất bản phẩm khoa học, hoạt động sáng kiến sáng chế, phát minh, sở hữu trí tuệ.
8
Đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh, công bố KHCN có giá trị ở trong nước và quốc tế; kiến nghị biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế, quy định về KHCN.
10
Theo dõi hoạt động NCKH của SV và giải thưởng SV NCKH. Cùng với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên vận động và tổ chức cho sinh viên NCKH, tham dự các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
12
Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường để tổ chức, quản lý, cập nhật hồ sơ, và kiểm tra, xác nhận kết quả hoạt động KHCN của CBGV thuộc Trường.
14
Phối hợp với các khoa, phòng, ban liên quan trong việc xây dựng, triển khai hoạt động KHCN; tìm kiếm nguồn hỗ trợ, bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ NCKH.
16
Những nhiệm vụ khác: Thường trực Hội đồng khoa học đào tạo, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường; Phối hợp Ban Biên tập Tạp chí khoa học tổ chức xuất bản và phát hành tạp chí của Trường.
Đơn vị quản lý KHCN của Trường có các quyền hạn sau đây trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý KHCN:
1
Đề xuất lãnh đạo Trường xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động KHCN;
3
Đề xuất lãnh đạo Trường xem xét, đánh giá công nhận các công trình khoa học, kết quả KHCN;
5
Tổ chức, hỗ trợ ứng dụng KHCN; tham gia chương trình KHCN do các bộ, ngành, địa phương quản lý.
2
Đề xuất lãnh đạo Trường tổ chức, xây dựng và quản lý các đơn vị hoạt động KHCN tại Trường;
4
Đề nghị các đơn vị khoa, bộ môn, CBGV thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ KHCN theo quy định;
Vui lòng chờ...