HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Để kiểm tra các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/SCOPUS, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo đường Link các trang website dưới đây:

Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo

Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX (SCI): http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-E): http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

Chỉ số IF của Tạp chí: https://www.scijournal.org/index.html

Vui lòng chờ...