Vui lòng chờ...

DANH MỤC TẠP CHÍ UY TÍN

Để kiểm tra các tạp chí uy tín, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo đường Link các trang website dưới đây:

1Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2023: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Danh mục tạp chí có uy tín áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/02/NAFOSTED-Danh-muc-tap-chi.rar

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

5. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

6. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php

7. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

8. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

9. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/

10. Tra cứu Impact Factor: https://www.openacessjournal.com/impact-factor-list-journals

11. Nafosted: Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

12. Tạp chí trong danh mục Beallslist: https://beallslist.net/

13. Predatory: https://predatoryreports.org/