Vui lòng chờ...

DANH MỤC TẠP CHÍ UY TÍN

Để kiểm tra các tạp chí uy tín, Quý Thầy/Cô có thể tham khảo đường Link các trang website dưới đây:

1Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2022: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-42-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2022_680

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Danh mục tạp chí có uy tín áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/02/NAFOSTED-Danh-muc-tap-chi.rar

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

5. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

6. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php

7. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

8. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

9. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/

10. Tra cứu Impact Factor: https://www.openacessjournal.com/impact-factor-list-journals

11. Nafosted: Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ