Vui lòng chờ...

Khảo sát ý kiến các bên liên quan về quản lý KHCN tại HUFLIT


Thống kê trực tuyến qua Google về ý kiến các bên liên quan đến 17:00 ngày 24/5/2023

Tiêu chí Đánh giá
Ba quy định về KHCN được quan tâm nhất 1. Quy đinh về thời gian hoạt động KHCN đối với CB, GV tại Trường (96%)
2. Quy chế hoạt động Khoa học - Công nghệ (67%)
3. Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo (48%)
Các quy chế, quy định được phổ biến đến người quan tâm Chưa tốt (8%), Khá tốt (92%)
Đồng thuận thực hiện quy chế, quy định KHCN 80% đồng thuận
Đánh giá về hoạt động KHCN của Trường thế nào Yếu: 2%, Bình thường: 36%, Khá tốt, Rất tốt: 62%
Đánh giá về hiệu quả quản lý KHCN tại Trường Chưa đạt: 4%, Đạt hiệu quả: 78%, Rất tốt: 18%