Giảng dạy – học tập trong và sau giai đoạn dịch Covid-19: Thực tiễn và xu hướng.

15-12-2021

Mục đích của HN, HT

- Khái quát và cập nhật các vấn đề liên quan đến lý thuyết lẫn ứng dụng của việc giảng dạy – học tập trong và sau giai đoạn dịch Covid-19. 

- Chia sẻ kinh nghiệm giữa các giảng viên, sinh viên, nhà quản lý nhiều vấn đề đáng quan tâm liên quan đến Phương pháp giảng dạy và đánh giá; Công tác khảo thí; Văn hóa ứng xử lớp học trực tuyến,…. 

- Đề xuất các giải pháp để tận dụng lợi thế, khắc phục khó khăn; làm cho những hoạt động học tập, giảng dạy, công tác quản lý, ... đạt hiệu quả nhất định trong thời kỳ thử thách hiện nay 

1. Các chủ đề chính của HN, HT:  

1.1 Thực tiễn của việc giảng dạy và học tập trong và sau đại dịch COVID-19 

1.2.  Xu hướng dạy – học trong và sau dịch COVID-19. 

2. Thời gian tổ chức: 14g, ngày 24/12/2021 (Thứ sáu)  

3. Địa điểm tổ chức: Trực tuyến với phòng họp trên nền tảng Microsoft Teams.  

4. Người chủ trì khoa học: Nguyễn Ngọc Huân – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

Vui lòng chờ...