Vui lòng chờ...

V/v đăng ký đề tài/dự án KHCN cấp Trường năm 2020

13-05-2020

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo đến CBGV các Khoa, Bộ môn về việc đăng ký, tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Trường năm 2020 như sau:

Hồ sơ đăng ký đề tài: Mỗi hồ sơ cần 01 bản gốc, 05 bản sao

    1. Bộ hồ sơ đăng ký đề tài gồm:

        - Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài theo mẫu (mẫu GH01, GH02).

        - Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia (mẫu GH03).

        - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có, mẫu GH04).

    2. Toàn bộ hồ sơ bản mềm gửi đến email bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn

    3. Chủ nhiệm đề tài chủ động xây dựng thuyết minh với nội dung nghiên cứu và bố trí thời gian phù hợp với mức kinh phí quy định 40 triệu đồng/đề tài.

    4. Sản phẩm của đề tài là các công bố khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, có khả năng ứng dụng và đóng góp cho khoa học và đào tạo được ưu tiên xét duyệt.

    5. Trường khuyến khích các đề tài mang tính khả thi và khả năng hoàn thành đúng hạn.

Hồ sơ đăng ký đề tài nộp về Ban KH-HT-ĐTSĐH trước 16 giờ ngày 01/06/2020.

Hồ sơ - biểu mẫu đăng ký đề tài/ dự án xem tại địa chỉ: https://sta.huflit.edu.vn/de-tai-nckh/ho-so-bieu-mau