Vui lòng chờ...

Về Phòng Đào tạo sau đại học - Khoa học công nghệ

a) Đầu mối tổ chức, quản lý thực hiện các hoạt động đào tạo SĐH và khoa học công nghệ (KHCN), các hoạt động hợp tác về KHCN và SĐH tại Trường.

b) Chủ trì soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của Trường về hoạt động đào tạo SĐH, KHCN.

c) Tham vấn, đề xuất lãnh đạo Trường xem xét các phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo SĐH và KHCN; hợp tác KHCN, SĐH. Đề xuất phương hướng, kế hoạch chiến lược đào tạo SĐH và KHCN của Trường.

d) Thực hiện các quy định về thống kê và báo cáo về hoạt động đào tạo SĐH và KHCN theo yêu cầu của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các đơn vị cấp trên liên quan.

e) Quản lý các mảng thông tin về SĐH và KHCN, công khai thông báo trên các cổng thông tin điện tử pga.huflit.edu.vn và sta.huflit.edu.vn; tổ chức, quản lý các cổng thông tin hội nghị khoa học cấp Trường (HSC), hội nghị quốc tế tại Trường (HIC).

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng ĐTSĐH-KHCN, lầu 1 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

- Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107

1
Tổ chức và quản lý thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN của Trường; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động KHCN, các báo cáo khoa học của các đề tài, dự án KHCN các cấp thực hiện tại Trường.
3
Chịu trách nhiệm quản lý, hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả KHCN của CB-NV và SV của Trường. Hướng dẫn, quản lý các công bố khoa học, ấn phẩm khoa học, các sáng kiến sáng chế, phát minh, sở hữu trí tuệ.
5
Tổ chức xuất bản sách, giáo trình, các ấn phẩm KHCN phục vụ nghiên cứu và đào tạo; hỗ trợ thực hiện công bố khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học.
7
Đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh, công bố KHCN có giá trị ở trong và ngoài nước; kiến nghị những biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế, quy định về KHCN.
9
Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, tìm hiểu lựa chọn các đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả, nhằm nâng cao năng lực KHCN của CB-NV và khả năng NCKH của SV. Phối hợp với các khoa, phòng liên quan trong việc xây dựng, triển khai hoạt động KHCN; tìm kiếm nguồn hỗ trợ, bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ.
2
Tổ chức, quản lý đăng ký, xét duyệt, báo cáo định kỳ, nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN; các dự án sản xuất thử nghiệm, vườn ươm KHCN cấp Trường.
4
Hướng dẫn, tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, tổ chức các hội nghị khoa học cấp Trường, các hội nghị quốc gia hoặc quốc tế do Trường đăng cai hoặc phối hợp đăng cai tổ chức.
6
Cung cấp thông tin, hỗ trợ CB-NV, nghiên cứu khai thác các nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học (NCKH). Vận động, hỗ trợ CB-NV và SV tham gia các giải thưởng trong và ngoài nước. Phối hợp các khoa, Đoàn thanh niên và Hội SV vận động và tổ chức SV NCKH, tham gia các hoạt động KHCN, tham dự các giải thưởng SV NCKH.
8
Thống kê, đánh giá hàng năm các công trình khoa học của Trường, các bài báo khoa học, các áp dụng thực tế; định kỳ báo cáo lãnh đạo Trường và các cấp liên quan về hoạt động KHCN của Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường để tổ chức, quản lý, cập nhật hồ sơ, kiểm tra, xác nhận kết quả hoạt động KHCN, lý lịch khoa học của CB-NV thuộc Trường.
10
Tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, các hội đồng khoa, hội đồng thi đua khen thưởng của Trường, hoạt động kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Đơn vị quản lý KHCN của Trường có các quyền hạn sau đây trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý KHCN:
1
Được đề xuất BGH giải quyết các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng
3
Đầu mối trong quan hệ với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các trường và viện nghiên cứu trong và ngoài nước trên lĩnh vực hợp tác đào tạo SĐH, NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
2
Được yêu cầu các đơn vị, CB-NV thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ, chức năng của đơn vị.
4
Được đề xuất BGH xem xét công nhận các công trình khoa học; được nhắc nhở và đề nghị kỷ luật đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định.