Vui lòng chờ...

Hồ sơ đăng ký đề tài: Mỗi hồ sơ cần 01 bản gốc, 05 bản sao

1. Bộ hồ sơ đăng ký đề tài gồm:

- Phiếu đăng ký và thuyết minh đề tài theo mẫu (mẫu GH01, GH02).

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia (mẫu GH03).

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có, mẫu GH04).

2. Toàn bộ hồ sơ bản mềm gửi đến email bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn

3. Chủ nhiệm đề tài chủ động xây dựng thuyết minh với nội dung nghiên cứu và bố trí thời gian phù hợp với mức kinh phí quy định 40 triệu đồng/đề tài.

4. Sản phẩm của đề tài là các công bố khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ, có khả năng ứng dụng và đóng góp cho khoa học và đào tạo được ưu tiên xét duyệt.

5. Trường khuyến khích các đề tài mang tính khả thi và khả năng hoàn thành đúng hạn.

Hồ sơ - biểu mẫu đăng ký đề tài/ dự án :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20… 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

 1. TÊN ĐỀ TÀI

 

   2. MÃ SỐ

 

  3. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

   Họ và tên:

 

 Học vị:

 

Mã số cán bộ:

   Chức danh khoa học:

 

   Khoa, BM:

 

Điện thoại:

 

   Địa chỉ NR:

 

Điện thoại NR:

 

   Điện thoại DĐ:

 

Fax:

 

Email:

 

 4. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

   Tên đơn vị:

 

   Địa chỉ:

 

   Điện thoại:

 

 Fax:

 

Email:

 

  5. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. DỰ KIẾN SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

  Loại sản phẩm

 

 

 Tên sản phẩm

 

 

 

 

  Địa chỉ có thể ứng dụng

 

 

  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

8. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thời gian bắt đầu:

 

 

Do Trường cấp:

 

đồng

Thời gian kết thúc:

 

 

Nguồn khác:

 

đồng

                       

   9. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tự

Nhiên

Xã hội -

Nhân văn

Giáo

dục

Kỹ

thuật

Môi

trường

Lĩnh vực

Khác

¨

¨

¨

¨

¨

¨

 

   10. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ bản

Ứng dụng

Triển khai

¨

¨

¨

Ngày     tháng     năm 20…

Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng      năm 20…

Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày      tháng      năm 20…

Ban KH-HT-ĐTSĐH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng       năm 20…

Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

     

      1. TÊN  ĐỀ TÀI

 2. MÃ SỐ

 

 

 

 

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN          ….  Tháng

 

Từ tháng ….   năm 202….  đến tháng  …..  năm 202….

 

     4. THUỘC CHƯƠNG TRÌNH (nếu có)

 

 

 

     5. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

 

     Tên đơn vị:

 

 

     Địa chỉ:

 

 

    Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

 

     6. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 

     Họ và tên:

 

Học vị:

 

Mã số cán bộ:

 

 

     Chức danh khoa học:

 

 

     Khoa, BM:

 

Điện thoại BM:

 

 

    Địa chỉ NR:

 

Điện thoại NR:

 

 

    Điện thoại DĐ:

   

Fax:

 

Email:

 

 

    7. THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

 

Họ và tên

Nơi công tác, điện thoại và lĩnh vực chuyên môn

Nội dung nghiên cứu

cụ thể được giao

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8. PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU

 

 

Tên đơn vị trong, ngoài nước

Nội dung phối hợp nghiên cứu

Họ và tên người đại diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

 
 

2. Danh mục công trình liên quan (Họ, tên tác giả; tiêu đề bài báo, ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

 

  1.   Của chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện đề tài

 

 

 

  1. Của những người khác

 

 

 

     10. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

 

 

 

      11. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

 

 

 

     12. NHU CẦU KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI

 

 

 

     13. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

 

1. Loại sản phẩm

 

¨

Mẫu

¨

Vật liệu

¨

Thiết bị máy móc

¨

Dây chuyền công nghệ

 

¨

Bản kiến nghị

¨

Sản phẩm khác

¨

Quy trình công nghệ

¨

Phương pháp

 

¨

Tiêu chuẩn

¨

Quy phạm

¨

Sơ đồ

¨

Báo cáo phân tích

 

¨

Tài liệu dự báo

¨

Đề án

¨

Luận chứng kinh tế

¨

Chương trình máy tính

 

2. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

 

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học, kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dự kiến số bài báo sẽ công bố từ kết quả nghiên cứu của đề tài:

 

4. Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng):

 

 

 

      14 .KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ THUYẾT MINH SỬ DỤNG

 

     Tổng kinh phí:

 

Đồng

 

     Trong đó

 

 

Nguồn cấp từ Trường

 

Đồng

 

 

Các nguồn kinh phí khác

(hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức, …)

 

Đồng

 

     Thuyết minh sử dụng nguồn kinh phí

 

-  Chi công lao động khoa học                                                             đồng

 

-  Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu,..                                                    đồng

 

-

- Thuê sử dụng thiết bị nghiên cứu đề tài                                           đồng

 

-

 - Chi khác                                                                                            đồng

 

Ngày     tháng     năm 20…

Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày      tháng      năm 20…

Trưởng khoa/bộ môn trực thuộc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ngày      tháng      năm 20…

Ban KH-HT-ĐTSĐH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày       tháng       năm 20…

Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Hồ sơ - biểu mẫu đăng ký đề tài/ dự án tải xuống tại địa chỉ: https://sta.huflit.edu.vn/de-tai-nckh/ho-so-bieu-mau

Xem thêm quy định nghiên cứu đề tài cấp trường tại đây


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

Tiêu chí đánh giá điểm

Tối đa (đ)

 I. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài

20

 1. Mức độ đầy đủ, rõ ràng của việc đánh giá, phân tích tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu.

10

 2. Mức độ cần thiết của đề tài, tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết của đề tài.

10

 II. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

30

 1. Mức độ phù hợp, rõ ràng và cụ thể của mục tiêu đề tài so với yêu cầu đặt ra.

5

 2. Nội dung nghiên cứu: giải quyết được vấn đề đặt ra, có tính mới và sáng tạo.

15

 3. Tính đầy đủ, phù hợp của phương pháp nghiên cứu để đạt mục tiêu đề ra.

10

 III. Sản phẩm KHCN và khả năng ứng dụng của đề tài

25

 1. Có công bố bài báo khoa học/đăng ký sở hữu trí tuệ

10

 2. Sản phẩm có khả năng áp dụng

5

 3. Khả năng chuyển giao kết quả nghiên cứu (có địa chỉ áp dụng cụ thể).

5

4. Đào tạo, nâng cao năng lực: Dự kiến đóng góp cho đào tạo đại học, sau đại học.

5

 IV. Năng lực thực hiện đề tài

15

 1. Chủ nhiệm đề tài

 2. Các cộng tác viên

10

5

 V. Kinh phí thực hiện đề tài

10

 1. Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch: nội dung, các mốc thời gian phải đạt;
khả năng hoàn thành; việc huy động các nguồn lực để thực hiện đề tài.

5

 2. Khả năng huy động các nguồn vốn khác.

5

Tổng sđiểm:

100

Quy định về tính điểm và xếp hạng tuyển chọn:

- Điểm trung bình bằng tổng số điểm của các thành viên trong HĐ/số thành viên trong HĐ;

- Không tính điểm của thành viên Hội đồng nếu có điểm chênh ³ 30% so với điểm trung bình;

- Đề tài đạt yêu cầu khi có điểm trung bình ³ 70 trở lên, được tuyển chọn từ điểm cao xuống thấp.

Đang soạn thảo

HƯỚNG DẪN VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG

I. Báo cáo tóm tắt đề tài, báo cáo tổng kết đề tài là sản phẩm chính của đề tài để báo cáo với cơ quan quản lý, là cơ sở để các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu, xác định điểm số theo các tiêu chí đánh giá, bỏ phiếu và xếp loại đề tài.

II. Yêu cầu cụ thể đối với báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài

1. Báo cáo tóm tắt (13cmx19cm), báo cáo tổng kết đề tài (21cmx19cm) phải được đóng thành quyển. Báo cáo tóm tắt  phản ánh nội dung, kết quả thực hiện đề tài.

2. Báo cáo tổng kết đề tài phải có tóm tắt 01 trang A4 bằng tiếng việt và 01 trang bằng tiếng anh (abstract).

3. Trình bày bìa cần ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, tên đề tài, mã số, chủ nhiệm, thời gian thực hiện, ngày viết báo cáo.

4. Phần đầu có mục lục, phần cuối có danh mục tài liệu tham khảo, và phần phụ lục.

a. Phần phụ lục bao gồm: phiếu đăng ký đề tài NCKH, thuyết minh đăng ký đề tài NCKH, biên bản HĐ xét duyệt đề cương, quyết định phê duyệt đề tài, HĐ trách nhiệm, HĐ thử nghiệm kết quả nghiên cứu, nhận xét cơ quan, đơn vị tham gia thử nghiệm (nếu có)…

b. Danh mục tài liệu tham khảo phải ghi đúng qui định. Tài liệu tham khảo cần được đánh số thứ tự phù hợp với số chỉ dẫn trong bài. Số chỉ dẫn ghi bằng ký tự nhỏ cỡ 8, vị trí trên 4 pt. Ví dụ : 1.

Đối với bài báo trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí in nghiêng hoặc có thể viết tắt theo thông lệ quốc tế, tập (số), trang, năm xuất bản. Thí dụ: [3] Taylor G.I, Proc. Roy. Soc. A 104, 180 (1992).

Đối với sách trích dẫn: số thứ tự, tên tác giả hay tên người xuất bản, nếu có thể, nêu tên chương (chapter) hay tên bài trong sách trích dẫn, tên sách in nghiêng, nhà xuất bản, nơi và năm xuất bản. Thí dụ: [5] Stanler J. C. Electromagnestism. Mc. Graw – Hill, London (1947). Nếu tham khảo các báo cáo kỹ thuật (technical reports), cần ghi số thứ tự, tên tác giả, tên báo cáo in nghiêng, ngày báo cáo, tên và địa chỉ của cơ quan lập báo cáo.

III. Phần nội dung báo cáo

Đây là phần chính cần nêu rõ:

1. Các kết quả đạt được theo nội dung đã thuyết minh đăng ký.

2. Các kết quả mới, nổi bật.

3. Các kiến nghị sử dụng kết quả đã đạt được.

4. Báo cáo kinh phí đã chi kể cả các nguồn khác ngoài kinh phí được cấp từ Trường và báo cáo quyết toán.

5. Báo cáo phải có chữ ký của chủ nhiệm đề tài, xác nhận của thủ trưởng đơn vị.