Vui lòng chờ...

1. Điểm bài báo khoa học:

Danh mục tạp chí, kỷ yếu được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tính điểm từ năm 2023: truy cập vào trang:  http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729/

2. Chỉ mục và xếp hạng bài báo khoa học:

Tại Hoa Kỳ, Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information) đã xét chọn chất lượng của các tạp chí trên thế giới một cách kỹ lưỡng và khắt khe để đưa vào cơ sở dữ liệu ISI. Đây là một trong rất ít cách phân loại được thừa nhận và sử dụng rộng rãi khi đánh giá chất lượng các bài báo khoa học. ISI có đến 10.000 tạp chí chất lượng cao thuộc các lĩnh lực về Khoa học xã hội – Hành vi, Kinh tế, Nhân văn bao gồm các chỉ mục: SCI (Science Citation Index), SCIE (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Sciences Citation Index) và AHCI (Arts and Humanities Citation Index.).

Từ cuối năm 2004, Scopus là cơ sở dữ liệu thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier, Hà Lan. Scopus có hơn 30.000 là tạp chí được lựa chọn nghiêm ngặt từ lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật và Nhân văn, với hơn 5.000 nhà xuất bản trên thế giới. Số lượng tạp chí trong Scopus gần gấp đôi số lượng tạp chí trong ISI, nhưng không bao gồm tất cả mà chỉ chứa khoảng 70% số lượng tạp chí ISI.

+ Công cụ để xác định chỉ mục tạp chí là Master Journal List (MJL) thuộc hệ thống Web of Science (WoS) của Clarivate Analytics. Khi vào https://mjl.clarivate.com/search-results và nhập tên tạp chí vào ô Search của trang này có thể tìm được chỉ mục của tạp chí.

Từ đầu năm 2020 WoS chỉ các danh mục Scopus: SCIE, SSCI, AHCI ESCI (Emerging Sources Citation Index). WoS không còn dữ liệu các tạp chí SCI như một tập con của SCIE, do WoS cho rằng không có khác biệt về chất lượng giữa SCI và SCIE. Ngoài ra, cũng không có cơ sở để tra cứu bài báo đăng trên tạp chí gọi là ISI Master Journal list, thay vào đó hiện nay là WoS MJL. Bởi vì ISI Master Journal list trước đây là sản phẩm của Thompson Reuter nhưng từ năm 2016 đã bán lại cho Clarivate Analytics

+ Trong WoS các tạp chí cũng được xếp hạng dựa trên hệ số ảnh hưởng (Impact factor). Công cụ xếp hạng là SCImago Journal Rank (SJR) do SCImago phát triển dựa trên thuật toán nổi tiếng PageRank của Google. Các tạp chí Scopus được xếp theo Q1, Q2, Q3, Q4 theo lĩnh vực  ngành của từng tạp chí.

Nhập tên tạp chí vào ô Search của trang https://www.scimagojr.com/index.php. Nếu xuất hiện tên tạp chí trên màn hình, hãy kích chọn tên tạp chí cần xếp hạng. Phần cuối trang mới xuất hiện tiếp theo là các mô tả xếp hạng theo lĩnh vực và theo năm được xếp hạng. Trỏ chuột vào ô thích hợp để biết hạng được xếp của tạp chí.

Thí dụ:

° Nhập “Information Sciences” vào ô Search của https://mjl.clarivate.com/search-results sẽ tìm thấy thông tin sau đây:

Exact Match Found

SUSTAINABILITY

Publisher:    ELSEVIER SCIENCE INC , STE 800, 230 PARK AVE, NEW YORK, USA, NY, 10169

ISSN / eISSN:    0020-0255 / 1872-6291

Web of Science Core Collection:    Science Citation Index Expanded

Additional Web of Science Indexes:    Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

 

° Nhập “Information Sciences” vào ô Search của https://www.scimagojr.com/index.php sẽ thấy thông tin ở trang kế tiếp và cuối trang đó hiện ra:

ChartDescription automatically generated

 

Các dòng bên trái là lĩnh vực của bài báo, dòng bên dưới là năm xếp hạng ; các ô màu ứng với hạng được xếp theo năm, màu xanh lá cây: Q1, vàng: Q2, gạch: Q3, gạch sẫm: Q4.

Như vậy, từ 2007 tạpchí Information Sciences của Nxb Elsevier đã nằm trong Scopus Q1 (Hãy thử tìm xem tạp chí Sustainability xếp hạng gì).