Vui lòng chờ...

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 2017-2030
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH

(Trích nội dung Quyết định số 286/QĐ-ĐNT ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng nhà trường)

1. Hoạt động khoa học – công nghệ tại Trường

- Ban hành các Quy chế sau: Quy chế hoạt động khoa học – công nghệ mới phù hợp với xu thế phát triển của trường đại học định hướng ứng dụng, Quy chế hoạt động khoa học – công nghệ dành cho sinh viên, Quy chế hoạt động đối với nhóm nghiên cứu và Quy định về sở hữu trí tuệ.

- Ban hành chính sách khen thưởng thỏa đáng đối với những công trình đạt giải cấp Nhà nước/Bộ/Thành phố hay những bài viết được đăng trên tạp chí uy tín như ISI, Scopus. ABS, ABDC.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động NCKH của đội ngũ cán bộ, giảng viên; định kỳ đánh giá năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong Quy chế hoạt động khoa học – công nghệ của nhà trường.

- Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ nhà khoa học đầu nghành, đóng vai trò chủ lực trong hoạt động NCKH của nhà trường.

- 100% giảng viên cơ hữu hoàn thành giờ nghĩa vụ NCKH định mức trong năm học theo quy định của nhà trường.

- 60% đề tài NCKH cấp Trường của cán bộ, giảng viên có tính ứng dụng cao trong thực tiễn giảng dạy hoặc góp phần giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

- Hằng năm, mỗi nghành đều có ít nhất một bài viết được đăng trên tạp chí uy tín như ISI, Scopus, ABS, ABDC và có ít nhất một cán bộ, giảng viên được mời tham gia báo cáo tại các hội thảo quốc tế.

- Tổ chức các khóa học ngắn hạn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường, cụ thể như: Phân tích số liệu với phần mềm SPSS và AMOS, Kinh tế lượng thực hành với Stata, Tiền Tiến sĩ; cũng như tổ chức các chương trình tập huấn về sở hữu trí tuệ, và cách thức viết bài báo đạt chuẩn ISI, Scopus, ABS, ABDC.

- Tổ chức các buổi tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

- Đầu tư kho dữ liệu thông tin khoa học phục vụ cho công tác nghiên cứu của cán bộ giảng viên, sinh viên và học viên cao học của nhà trường.

- Điện tử hóa các văn bản, biểu mẫu, minh chứng trong hoạt động NCKH và xây dựng thêm những quy trình mới nhằm góp phần rút ngắn thời gian cho các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động NCKH, đồng thời qua đó có thể thiết lập cơ sở dữ liệu cho hoạt động NCKH của toàn trường.

- Kiện toàn Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ từ các dự án, đề tài các cấp

- Đối với cán bộ, giảng viên, thành lập 2 đến 3 nhóm NCKH chủ lực để tiếp cận những đề tài cấp Thành phố và thực hiện việc chuyển giao công nghệ theo đơn đặt hàng của các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Đối với sinh viên, thành lập vườn ươm khoa học để khuyến khích sinh viên đến với hoạt động nghiên cứu và định hướng tham gia các giải thưởng NCKH cấp Bộ/Thành phố.

3. Hợp tác nghiên cứu khoa học – công nghệ với các trường đại học trong nước, với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Liên kết với các trường đại học trong nước tổ chức 1 đến 2 hội thảo khoa học toàn quốc.

- Liên kết các trường đại học nước ngoài hoặc các tổ chức nước ngoài thực hiện các công trình NCKH và đồng tổ chức 1 đến 2 hội thảo khoa học hoặc tọa đàm quốc tế về khoa học – công nghệ.