Vui lòng chờ...

Chức năng Thống kê hoạt động khoa học công nghệ trong menu Kết quả KHCN của trang https://sta.huflit.edu.vn chỉ dành riêng cho người dùng (user: ND) là các trưởng khoa, trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị quản lý KHCN khi cần thống kê kết quả hoạt động KHCN của các CBGV trong khoa, bộ môn, hoặc đơn vị liên quan trong khoảng thời gian định trước nào đó.

Để thực hiện chức năng này, ND có thể tiến hành đăng nhập với tài khoản do admin của sta cung cấp để vào menu submenu “Thống kê theo đơn vị” của menu “Kết quả KHCN”, sau đó tiến hành đăng nhập (nếu chưa đăng nhập) để thực hiện chức năng thống kê kết quả KHCN.

ND cũng có thể chọn menu Thống kê kết quả hoạt động KHCN phía bên trái màn hình tương ứng:

Họ tên, bộ môn -nếu là trưởng khoa, kế đến chọn khoảng thời gian cần thống kê kết quả hoạt động KHCN, cuối cùng kích chọn nút “Thực hiện” để hiển thị kết quả (như trong hình đầu trang sau).

 

Sau khi có thống kê kết quả hoạt động khoa học công nghệ, nếu cần ND có thể xuất ra file MSword về kết quả thống kê bằng cách chuyển đến con trỏ đến cuối trang màn hình rồi kích chọn nút “Xuất File tổng kết kết quả hoạt động KHCN” (Hình trái). Nếu cần kiểm tra, thống kê giờ chuẩn NCKH của CBGV trong bộ môn/khoa. ND có thể chọn “Thống kê giờ chuẩn NCKH” ở menu bên trái của màn hình ngay sau khi đã đăng nhập thành công (Hình phải).

Tại menu này, ND cũng cần chọn khoảng thời gian thống kê giờ chuẩn NCKH và kích chọn vào nút “Thực hiện” để hiển thị kết quả, như trong hình kế sau:

Khi cần xem thông tin hoạt động NCKH của một CBGV nào đó lúc thông kê giờ chuẩn, ND kích vào tên của CBGV đó để có thông tin NCKH của họ như trong hình cuối trang.

Khi cần điều chỉnh định mức giờ chuẩn của CBGV, ND nhấn vào nút chỉnh sửa định mức giờ chuẩn của GV tương ứng sẽ xuất hiện bảng như hình. ND nhập định mức giờ chuẩn mới tương ứng với năm học và kèm theo lý do thay đổi và nhấn nút lưu.

Ngoài ra, tại menu này cũng hỗ trợ ND thực hiện thống kê theo họ tên CBGV hoặc bộ môn/khoa .. tương ứng ./.