Vui lòng chờ...

Nhóm nghiên cứu Quan hệ quốc tế

Tên tiếng Anh: International Relations Studies

Tổng thời gian hoạt động: 3 năm, kể từ ngày có quyết định thành lập nhóm

26-05-2022

Nhóm nghiên cứu "Hệ xử lý dữ liệu thông minh"

Tên tiếng Anh: Intelligent Data Processing System

Tổng thời gian hoạt động: 03 năm, kể từ ngày có quyết định thành lập nhóm

26-05-2022