Đăng nhập

Tên đăng nhập: tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý để nhận biết người dùng submenu này thuộc đối tượng nào
- Nếu là giảng viên trong trường HUFLIT thì đó là phần tên trong email của giảng viên đã cung cấp trong hợp đồng giảng dạy;
- Nếu không phải là giảng viên trong trường HUFLIT thì Tên đăng nhập sẽ do người dùng tự quy định lúc đăng ký tài khoản;
- Nếu là người quản lý thì có Tên đăng nhập do đơn vị quản lý quy định;

Mật khẩu : cụm từ dành riêng cho người sử dụng menu này. Đối với cán bộ/giảng viên trong trường HUFLIT khi sử dụng lần đầu mật khẩu sẽ do hệ thống thiết lập và cung cấp qua email, người dùng nên thay đổi lại mật khẩu theo ý định của mình để đảm bảo tính riêng tư trong quá trình sử dụng

Vui lòng chờ...