STT Văn bản
1 Quyết định số 50/QĐ-ĐNT ngày 14/02/2020 Ban hành Quy chế hoạt động Khoa học - Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM
2 Quyết định số 58/QĐ-ĐNT ngày 20/02/2020 Về thời gian hoạt động khoa học công nghệ đối với cán bộ giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM
3 Quyết định số 59/QĐ-ĐNT ngày 20/2/2020 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức trong hoạt động KHCN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
4 Quyết định số 60/QĐ-ĐNT ngày 21/2/2020 Ban hành Quy định về việc cử đi tham dự hội nghị, hội thảo và hỗ trợ kinh phí chuyến đi đối với cán bộ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
5 Quyết định số 66/QĐ-ĐNT ngày 10/03/2020 Ban hành Quy định về Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Tp.HCM
6 Quyết định số 82/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2020 Về việc tái cơ cấu tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
7 Quyết định số 102/QĐ-ĐNT ngày 27/4/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
8 Quyết định số 115/QĐ-ĐNT ngày 12/5/2020 Ban hành Quy định sử dụng kinh phí trong hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9 Quyết định số 294/QĐ-ĐNT ngày 7/8/2020 Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
10 Quyết định số 320/QĐ-ĐNT ngày 09/09/2020 Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM
11 Quyết định số 326/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2021 Về việc ban hành Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo của Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
12 Quyết định số 481/QĐ-ĐNT ngày 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định về Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Vui lòng chờ...