Vui lòng chờ...
STT Văn bản
1 Giấy phép hoạt động báo chí in số 51/GP-BTTTT ngày 05/3/2015
2 Quyết định số 29/QĐ-ĐNT ngày 22/2/2016 Về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
3 Quyết định số 58/QĐ-ĐNT ngày 20/02/2020 Về thời gian hoạt động khoa học công nghệ đối với cán bộ giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM
4 Quyết định số 59/QĐ-ĐNT ngày 20/2/2020 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức trong hoạt động KHCN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
5 Quyết định số 66/QĐ-ĐNT ngày 10/03/2020 Ban hành Quy định về Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Tp.HCM
6 Quyết định số 82/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2020 Về việc tái cơ cấu tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
7 Quyết định số 102/QĐ-ĐNT ngày 27/4/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
8 Quyết định số 294/QĐ-ĐNT ngày 7/8/2020 Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9 Quyết định số 320/QĐ-ĐNT ngày 09/09/2020 Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM
10 Quyết định số 357 ngày 21/10/2020 Ban hành Quy định nhiệm vụ biên soạn, xuất bản sách, giáo trình, tài liệu tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
11 Quyết định số 326/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2021 Về việc ban hành Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo của Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
12 Quyết định số 481/QĐ-ĐNT ngày 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định về Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
13 Quyết định 286/QĐ-ĐNT ngày 10/10/2017 v/v ban hành Kế hoạch Khoa học-Công Nghệ trung và dài hạn giai đoạn 2017-2030 của Trường ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM
14 Quyết định 228/QĐ-ĐNT ngày 30/8/2017 v/v ban hành chiến lược phát triển Trường ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM
15 Quyết định 757/QĐ-ĐNT ngày 11/7/2022 ban hành Quy chế hoạt động khoa học - công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
16 Quyết định 120/QĐ-ĐNT ngày 15/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Công nghệ thông tin
17 Quyết định 134/QĐ-ĐNT ngày 04/6/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Du lịch - Khách sạn
18 Quyết định 109/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa phương Đông
19 Quyết định 107/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Ngoại ngữ
20 Quyết định 108/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Kinh tế - Tài chính
21 Quyết định 106/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Luật
22 Quyết định 205/QĐ-ĐNT ngày 09/7/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Quan hệ quốc tế
23 Quyết định 105/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Quản trị kinh doanh
24 Quyết định 51/QĐ-ĐNT ngày 14/02/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa Khoa Quan hệ quốc tế
25 Quyết định 732/QĐ-ĐNT ngày 24/6/2022 Ban hành Quy định quản trị tài sản trí tuệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
26 Quyết định 58/QĐ-ĐNT ngày 17/02/2022 về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa phương Đông
27 Quyết định số 50/QĐ-ĐNT ngày 14/02/2020 Ban hành Quy chế hoạt động Khoa học - Công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM
28 Quyết định số 115/QĐ-ĐNT ngày 12/05/2020 Ban hành quy định sử dụng kinh phí trong hoạt động Khoa học công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
29 Quyết định số 378/QĐ-ĐNT ngày 13/3/2023 Về việc bổ sung thành viên, thành viên thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
30 Quyết định 1331/QĐ-ĐNT ngày 12/09/2023 Ban hành Quy định các hoạt động khoa học công nghệ quy đổi giờ chuẩn nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
31 Quyết định số 1634/QĐ-ĐNT ngày 01/11/2023 ban hành Quy định cử cán bộ, giảng viên tham dự hội nghị, hội thảo
STT Văn bản tổ chức