Vui lòng chờ...
STT Văn bản
1 Giấy phép hoạt động báo chí in số 51/GP-BTTTT ngày 05/3/2015
2 Quyết định số 29/QĐ-ĐNT ngày 22/2/2016 Về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
3 Quyết định số 58/QĐ-ĐNT ngày 20/02/2020 Về thời gian hoạt động khoa học công nghệ đối với cán bộ giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP HCM
4 Quyết định số 59/QĐ-ĐNT ngày 20/2/2020 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức trong hoạt động KHCN tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
5 Quyết định số 60/QĐ-ĐNT ngày 21/2/2020 Ban hành Quy định về việc cử đi tham dự hội nghị, hội thảo và hỗ trợ kinh phí chuyến đi đối với cán bộ giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
6 Quyết định số 66/QĐ-ĐNT ngày 10/03/2020 Ban hành Quy định về Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học Tp.HCM
7 Quyết định số 82/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2020 Về việc tái cơ cấu tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
8 Quyết định số 102/QĐ-ĐNT ngày 27/4/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
9 Quyết định số 294/QĐ-ĐNT ngày 7/8/2020 Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
10 Quyết định số 320/QĐ-ĐNT ngày 09/09/2020 Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM
11 Quyết định số 357 ngày 21/10/2020 Ban hành Quy định nhiệm vụ biên soạn, xuất bản sách, giáo trình, tài liệu tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
12 Quyết định số 326/QĐ-ĐNT ngày 06/9/2021 Về việc ban hành Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo của Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
13 Quyết định số 481/QĐ-ĐNT ngày 31/12/2021 Quyết định ban hành Quy định về Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
14 Quyết định 286/QĐ-ĐNT ngày 10/10/2017 v/v ban hành Kế hoạch Khoa học-Công Nghệ trung và dài hạn giai đoạn 2017-2030 của Trường ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM
15 Quyết định 228/QĐ-ĐNT ngày 30/8/2017 v/v ban hành chiến lược phát triển Trường ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM
16 Quyết định 757/QĐ-ĐNT ngày 11/7/2022 ban hành Quy chế hoạt động khoa học - công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
17 Quyết định 120/QĐ-ĐNT ngày 15/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Công nghệ thông tin
18 Quyết định 134/QĐ-ĐNT ngày 04/6/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Du lịch - Khách sạn
19 Quyết định 109/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa phương Đông
20 Quyết định 107/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Ngoại ngữ
21 Quyết định 108/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Kinh tế - Tài chính
22 Quyết định 106/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Luật
23 Quyết định 205/QĐ-ĐNT ngày 09/7/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Quan hệ quốc tế
24 Quyết định 105/QĐ-ĐNT ngày 07/5/2020 thành lập Hội đồng Khoa Khoa Quản trị kinh doanh
25 Quyết định 51/QĐ-ĐNT ngày 14/02/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa Khoa Quan hệ quốc tế
26 Quyết định 732/QĐ-ĐNT ngày 24/6/2022 Ban hành Quy định quản trị tài sản trí tuệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
27 Quyết định 58/QĐ-ĐNT ngày 17/02/2022 về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa phương Đông
STT Văn bản tổ chức