Vui lòng chờ...
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM 
 
Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ
Phó Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Trần Văn Lăng
Ủy viên Thư ký
TS. Trần Khải Thiện

CHỨC NĂNG  
 1. 1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Tin học TP.HCM được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) trùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng KH&ĐT có nhiệm vụ tư vấn với Hiệu trưởng về:

 1. 1.1 Định hướng nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đào tạo.

 1. 1.2 Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo, đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, thẩm định chương trình đào tạo, xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ.

 1. 1.3 Kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo và khoa học - công nghệ.

 1. 1.4 Đề xuất danh sách thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư trong trường, trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự, tiến sĩ danh dự của nhà trường cho các cá nhân.

 1. 1.5 Đánh giá giảng viên, chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, tập san khoa học và công nghệ (nếu có); đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong trường.

 1. 1.6 Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường; tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm.

 1. 1.7 Thực hiện các nhiệm vụ khác vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và quy định của pháp luật.

 1. 2. Hội đồng KH&ĐT có số thành viên là số lẻ gồm 19 thành viên.

 1. 3. Hội đồng KH&ĐT bầu Chủ tịch theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng KH&ĐT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục 1.

 1. 4. Hội đồng KH&ĐT họp ít nhất 3 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên ít nhất 07 ngày, cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên tham dự, kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% số thành viên của Hội đồng KH&ĐT biểu quyết tán thành.

 1. 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng KH&ĐT lấy từ kinh phí hoạt động KHCN của Trường, và chi theo nhiệm vụ.

Danh sách thành viên hội đồng

STT Họ và tên Chức trách trong hội đồng
1 PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ Chủ tịch
2 PGS.TS. Trần Văn Lăng Phó Chủ tịch
3 TS. Trần Khải Thiện Ủy viên Thư ký
4 TS. Nguyễn Đức Cường Ủy viên TT
5 TS. Nguyễn Hồng Hải Ủy viên
6 TS. Võ Thị Bích Hạnh Ủy viên TT
7 TS. Bùi Kim Hiếu Ủy viên TT
8 TS. Phạm Thị Duyên Hồng Ủy viên
9 TS. Châu Ngọc Huy Ủy viên
10 PGS. TS. Phạm Xuân Lan Ủy viên
11 TS. Nguyễn Thị Xuân Lan Ủy viên TT
12 PGS. TS. Đỗ Thị Loan Ủy viên
13 PGS. TS. Võ Thị Quý Ủy viên
14 TS. Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên TT
15 TS. Trần Văn Tiếng Ủy viên TT
16 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên TT
17 GS. TS. Phan Thị Tươi Ủy viên
18 PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Ủy viên
19 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Ủy viên TT

Danh sách gồm 19 thành viên./.

 1. a. Hội đồng khoa được thành lập để tư vấn cho trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa; Tư vấn cho trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khoa. Số lượng thành viên và thủ tục lựa chọn các thành viên, việc tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà Trường.

 1. b. Hội đồng khoa có Chủ tịch hội đồng khoa và các thành viên do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của trưởng khoa; có số lượng thành viên là số lẻ và có tối thiểu 7 thành viên, gồm: trưởng khoa, các phó trưởng khoa, các trưởng bộ môn, một số giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và một số thành viên bên ngoài khoa, ngoài trường có trình độ và kinh nghiệm liên quan đến phát triển chuyên môn của khoa (nếu cần). Chủ tịch hội đồng khoa do hội đồng khoa bầu trong số các thành viên hội đồng khoa theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa đồng ý;

 1. c. Hội đồng khoa họp ít nhất 1 lần trong một học kỳ do Chủ tịch hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được báo trước cho tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 03 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên theo danh sách của hội đồng khoa biểu quyết đồng ý. Biên bản họp của hội đồng khoa phải được gửi kèm cùng với những đề xuất tương ứng của trưởng khoa khi trình hiệu trưởng xem xét quyết định những vấn đề liên quan đến: tổ chức nhân sự, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa.

Danh sách thành viên hội đồng Khoa
Khoa Quản trị Kinh Doanh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-ĐNT)

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Ngọc Huân Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Nhật Tân Ủy viên, Thư ký
3 TS. Nguyễn Đức Hoài Anh Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Quốc Hưng Ủy viên
5 ThS. Huỳnh Thị Lệ My Ủy viên
6 TS. Nguyễn Văn Phước Ủy viên
7 TS. Trần Quốc Trung Ủy viên