Vui lòng chờ...
Mẫu Biểu mẫu liên quan trong phụ lục của Quy chế - Quy định
1 Báo cáo tóm tắt nội dung hội thảo sau tham dự
2 Mẫu đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu
3 Biểu mẫu đăng ký SGT cấp bộ môn, khoa
4 Biểu mẫu đăng ký SGT cấp trường
5 Mẫu trang sách giáo trình (kích thước 16x24 cm) - 1
6 Mẫu trang sách giáo trình (kích thước 16x24 cm) - 2
7 Mẫu trang sách giáo trình (kích thước 16x24 cm) - 3
8 Đề xuất cá nhân đi tham dự hội thảo
9 Kế hoạch hoạt động KHCN cấp Khoa theo năm học
10 Đề xuất khen thưởng công trình công bố quốc tế
11 Kế hoạch tổ chức hội nghị - hội thảo
12 Biểu mẫu đăng ký dự thi giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 21 năm 2019
13 Phiếu đăng ký sở hữu trí tuệ
14 Phiếu nhận xét bài báo hội thảo
15 Báo cáo tổng kết hội thảo