Vui lòng chờ...

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA TRƯỜNG


Thống kê trực tuyến qua Google về ý kiến các bên liên quan đến 11:00 ngày 05/7/2023

Mức độ hài lòng Tỷ lệ
Rất hài lòng 36%
Hài lòng 55%
Bình thường 9%
Không hài lòng 0%
Rất không hài lòng 0%
Ý kiến khác Chưa có