Vui lòng chờ...
1. Văn bản Chính phủ
1 Quyết định 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 phê duyệt đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ
2 Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học
3 Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
4 Luật số: 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 Luật Khoa học Công nghệ
5 Luật số: 07/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 6 năm 2019 Luật sở hữu trí tuệ
6 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 về xét đạt chức danh GS, PGS
7 Luật số 07/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
2. Văn bản Bộ Khoa học - Công nghệ
1 Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ KH và CN ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
2 Quyết định số 37/QĐ-BKHCN ngày 14/01/2009 đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4 tháng 9 năm 2008 ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
3. Văn bản Bộ Giáo dục - Đào tạo
1 Quyết định số 1828/2019/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt: Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn
2 Hướng dẫn số 4043/BGDĐT-KHCNMTngày 09/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vv đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong và đổi mới sáng tạo
3 Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
6 Công văn số: 2101/BGDĐT-KHCNMT Về việc hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
7 Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học