Vui lòng chờ...

V/v kế hoạch tổ chức tọa đàm cấp bộ môn chuyên đề "Hoạt động nghiên cứu khoa học - sự thách thức và cơ hội đối với giảng viên đại học trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới "

24-06-2020

Theo kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019-2020, Khoa Du lịch - Khách sạn đã đưa ra kế hoạch tổ chức tọa đàm cấp bộ môn với chuyên đề "Hoạt động nghiên cứu khoa học - sự thách thức và cơ hội đối với giảng viên đại học trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới "

Mục tiêu toạn đàm

    - Tạo một diễn đàn khoa học để thu hút giảng viên đến với hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc NCKH trong giảng viên

    - Giúp cho giảng viên hiểu rõ thực trạng và yêu cầu thực tế trong hoạt động NCKH hiện nay

    - Tiếp cận các tiêu chuẩn và định hướng trong hoạt động NCKH trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới

    - Tạo cơ hội cho giảng viên hoàn thành nghĩa vụ giờ chuẩn NCKH

Nội dung tọa đàm

Tọa đàm tập trung thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động NCKH trong giảng viên như: Thực trạng NCKH của giảng viên Khoa Du lịch - Khách sạn, cơ hội và thách thức, các tiêu chuẩn và định hướng trong hoạt động NCKH trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay,... Từ đó đưa ra các gợi ý, đề xuất, và giải pháp nhằm củng cố và tăng cường hoạt động NCKH trong giảng viên.

Kế hoạch tổ chức tọa đàm

    Thời gian tổ chức tọa đàm: 8g thứ 7 ngày 11 tháng 7 năm 2020

    Địa điểm dự kiến: Phòng họp

    Thành phần tham dự: Phụ trách Khoa, Giảng viên và chuyên viên Khoa Du lịch - Khách sạn