Thông báo số 2: Tổ chức hội nghị khoa học Chuyển đổi số trong giáo dục đại học

12-04-2021

Cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự theo mẫu và gửi về email của Phòng: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn trước ngày 10/5/2021

 

Vui lòng chờ...