Đề tài NCKH SV Eureka "Những khía cạnh pháp lý về thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động – Thực tiễn và một số kiến nghị."

16-02-2022

1. Tên công trình: Những khía cạnh pháp lý về thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động – Thực tiễn và một số kiến nghị.

2. Lĩnh vực nghiên cứu: Hành chính – Pháp lý

Chuyên ngành đăng ký dự thi (ghi đúng theo chuyên ngành trong thể lệ Giải thưởng): Chuyên ngành khác

3. Tóm tắt công trình, những vấn đề mới (không quá 100 từ) :

Công trình nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, cũng như quy định pháp luật ở một số quốc gia phát triển về thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động để tìm ra định hướng và kiến nghị một số giải pháp nhằm tạo hành lang pháp lý cho thoả thuận này. Từ đó góp phần bảo vệ quyền lợi tư pháp, chính đáng của người sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động khi tham gia quan hệ lao động có giao kết về thoả thuận hạn chế cạnh tranh.

 1. 4. Tên giảng viên hướng dẫn (ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác):

GVC. TS. Bùi Kim Hiếu - Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

5. Tác giả, nhóm tác giả (không quá 5 người):

 1. Tác giả 1:
 • Họ tên : Hồ Đặng Thiên Thanh
 • Nam/Nữ : Nữ
 • Năm sinh : 2001
 • Địa chỉ: 122/27/6/2 Tôn Đản, Phường 10, Quận 4, TPHCM
 • Điện thoại : 0949.361.651
 • Email: thienthanhnvc121@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Luật – Ngành Luật Kinh tế
 • Trường : Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 312454993
 1. Tác giả 2:
 • Họ tên : Trần Ngọc Giàu
 • Nam/Nữ : Nữ
 • Năm sinh : 2001
 • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Điện thoại : 0947.445.010
 • Email: ngocgiau11201@gmail.com
 • Khoa - Ngành: Khoa Luật – Ngành Luật Kinh tế
 • Trường : Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
 • Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số CMND/Căn cước công dân: 385811250
 1.  

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả: Tôi xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu khoa học của nhóm chúng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong đề tài là trung thực và có nguồn gốc. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức Giải thưởng và pháp luật về các kết quả nghiên cứu của đề tài này.

7. Nội dung chi tiết: Xem chi tiết

Vui lòng chờ...