Vui lòng chờ...

TỌA ĐÀM GIẢNG VIÊN LẦN 1: Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại Ngữ (24/02/2023)

24-01-2023

1. Mục tiêu
- Nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên;
- Tạo điều kiện cho giảng viên kết nối, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả giảng dạy;
- Theo Kế hoạch hoạt động công nghệ của Khoa Ngoại ngữ năm học 2022 – 2023, mục hoạt động KHCN của giảng viên.
2. Nội dung
“Định hướng quốc tế trong CTĐT tại Khoa Ngoại Ngữ”
3. Thành phần tham dự
Toàn thể cán bộ và giảng viên khoa Ngoại ngữ (cơ hữu và thỉnh giảng)
4. Thời gian- Địa điểm
14g30-16g30 24/02/2023
Phòng Hội thảo lầu 1 khu B